بازسازی خوابگاه عروجی خیابان کارگر شمالی
کارفرمای پروژه: