بازسازی ساختمان تشکل ها میدان انقلاب
کارفرمای پروژه: