مجتمع مسکونی تهران پارس
کارفرمای پروژه: گروه مهندسی مان