زندان جدید شهر جیرفت
کارفرمای پروژه: اداره کل زندان های کرمان