مجتمع مسکونی 200 واحدی نگین جواهرده رامسر
کارفرمای پروژه: شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان وزارت امور خارجه