شهرک مسکونی فرهنگیان سردشت
کارفرمای پروژه: شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش سردشت