مجتمع تجاری و اداری صرافهای شمالی سعادت آباد
کارفرمای پروژه: گروه مهندسی مان