محوطه سازی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
کارفرمای پروژه: