مشاوره اجرای عملیات مجموعه سینمایی مگاپارس
کارفرمای پروژه: