مجتمع مسکونی 732 واحدی پرند
کارفرمای پروژه: شرکت تعاونی تاکسی بیسیمی تهران

توضیحات