مجتمع مسکونی 160 واحدی کرمان
کارفرمای پروژه: تعاونی مسکونی کارکنان زندان کرمان