برج مسکونی آفتاب مهتاب چیتگر
کارفرمای پروژه: تعاونی مسکن شرکت نفت