ساختمان اداری جهاد کشاورزی کرمانشاه
کارفرمای پروژه: جهاد کشاورزی استان کرمانشاه