احداث ندامتگاه 500 نفره کهنوج
کارفرمای پروژه: اداره کل زندان های استان کرمان