پیمانکار پروژه های ساختمانی

فهرست مطالب

پیمانکار پروژه های ساختمانی

پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با کارفرما (صاحب زمین یا سازنده) قرارداد می‌بندد تا اجرای تمام یا قسمتی از یک پروژه ساختمانی را بر عهده بگیرد. پیمانکار مسئولیت مدیریت و نظارت بر پروژه، تهیه مصالح و تجهیزات، استخدام نیروی کار و اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد.

انواع پیمانکاران:

 • پیمانکاران عمومی: این پیمانکاران مسئولیت اجرای تمام یا قسمتی از یک پروژه ساختمانی را بر عهده می‌گیرند.
 • پیمانکاران تخصصی: این پیمانکاران در یک زمینه خاص مانند برق‌کشی، لوله‌کشی، نقاشی و … تخصص دارند و فقط آن بخش از پروژه را بر عهده می‌گیرند.
 • پیمانکاران جزء: این پیمانکاران کارهای جزئی مانند گچ‌کاری، سرامیک‌کاری و … را انجام می‌دهند.

وظایف پیمانکار:

 • مدیریت و نظارت بر پروژه: پیمانکار مسئولیت مدیریت و نظارت بر پروژه را بر عهده دارد و باید از انجام صحیح کارها اطمینان حاصل کند.
 • تهیه مصالح و تجهیزات: پیمانکار مسئولیت تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه را بر عهده دارد.
 • استخدام نیروی کار: پیمانکار مسئولیت استخدام نیروی کار مورد نیاز برای پروژه را بر عهده دارد.
 • اجرای عملیات ساختمانی: پیمانکار مسئولیت اجرای عملیات ساختمانی طبق قرارداد را بر عهده دارد.

انتخاب پیمانکار:

انتخاب پیمانکار مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل در اجرای یک پروژه ساختمانی است. برای انتخاب پیمانکار مناسب باید به موارد زیر توجه کرد:

 • سابقه کار: سابقه کار پیمانکار در زمینه پروژه‌های مشابه
 • تخصص: تخصص پیمانکار در زمینه پروژه مورد نظر
 • قیمت: قیمت پیشنهادی پیمانکار
 • ضمانت: ضمانت‌نامه‌های ارائه شده توسط پیمانکار

نکات مهم در عقد قرارداد با پیمانکار:

 • مشخصات پروژه: مشخصات پروژه باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • زمان‌بندی: زمان‌بندی اجرای پروژه باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • هزینه: هزینه اجرای پروژه باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • ضمانت: ضمانت‌نامه‌های مورد نظر باید در قرارداد ذکر شود.
 • نحوه حل اختلاف: نحوه حل اختلاف در صورت بروز مشکل باید در قرارداد ذکر شود.