اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی کرمان
کارفرمای پروژه: اداره کل زندان های استان کرمان